میز خدمت

نحوه ارائه خدمت

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت(شناسنامه زیرخدمت)

لینک صفحه دریافت خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس و نام واحد پاسخگویی زیرخدمت

 


عنوان خدمت کلان

عنوان زیرخدمت

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمات

 


(شناسه خدمت)

(شناسه زیر خدمت)

 

 

 


تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19011030000)

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی(19011030000)

غیر حضوری

https://samanehrefah.mcls.gov.ir/sara/user-guide/UserGuide.html

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=190918085888

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=190918085888

https://samanehrefah.mcls.gov.ir/sara/faq/faq.html

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/463005_orig.pdf

33326704داخلی131

 


رییس اداره امور بیمه ای

 
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات اشتغال (13011031000)

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی

غیر حضوری

https://karvarzi.mcls.gov.ir/internship/main_page/manual_select

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011031100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011031100

https://karvarzi.mcls.gov.ir/

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462621_orig.pdf

33326704داخلی11413011031100

کارشناس اشتغال ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات اشتغال (13011031000)

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

غیر حضوری

https://kara.mcls.gov.ir/default/Home/Rahnama

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011031101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011031101

https://kara.mcls.gov.ir/default/Home/help

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462622_orig.pdf

33326704داخلی11413011031101

کارشناس اشتغال   برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)

برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/mclsstatic/unEmploymentHelp.html

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19051032000

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19051032000

https://prkar.mcls.gov.ir/mclsstatic/help/faq.htm

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462628_orig.pdf

33326704داخلی133کارشناس بیمه بیکاری

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

غیر حضوری

https://sakht.mcls.gov.ir/files/sakht_help.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011843000

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011843000

https://sakht.mcls.gov.ir/files/FAQ.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462603_orig.pdf

33553634پست

کارشناسان مشاغل سخت و بازرسی کار   ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی

غیر حضوری

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/rahnama

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011034102

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011034102

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/porseshhayemotedavel30577

سامانه محرمانه

3355972010011034102

سامانه محرمانه

کارشناس اشتغال-اتباع 

 ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

ابطال پروانه کار اتباع خارجی

غیر حضوری

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/rahnama

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011034103

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011034103

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/porseshhayemotedavel30577

سامانه محرمانه

3355972010011034103

سامانه محرمانه

کارشناس اشتغال-اتباع 

 ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

غیر حضوری

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/rahnama

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011034102

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011034102

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/porseshhayemotedavel30577

سامانه محرمانه

3355972010011034102

سامانه محرمانه

کارشناس اشتغال-اتباع 

 ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

ابطال روادید کار اتباع خارجی19051040104

غیر حضوری

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/rahnama

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19051040104

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19051040104

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/porseshhayemotedavel30577

سامانه محرمانه

33559720سامانه محرمانه

کارشناس اشتغال-اتباع ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی

غیر حضوری

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/rahnama

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011034104

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011034104

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/porseshhayemotedavel30577

سامانه محرمانه

3355972010011034104

سامانه محرمانه

کارشناس اشتغال-اتباع 

 ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

ابطال کارت کار اتباع خارجی

غیر حضوری

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/rahnama

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011034105

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011034105

https://eakh.mcls.gov.ir/fa/khadamateelecteronic/porseshhayemotedavel30577

سامانه محرمانه

3355972010011034105

سامانه محرمانه

کارشناس اشتغال-اتباع 

 ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره (13011035000)

صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011035100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011035100

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/463006_orig.pdf

33326704داخلی13113011035100

کارشناس روابط کار ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره (13011035000)

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی شرکت‌هایساختمانی و خدمات عمومی

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011035101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011035101

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462600_orig.pdf

33326704داخلی13113011035101

کارشناس روابط کار ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره (13011035000)

صدور یا تمدید مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

غیر حضوری

https://moka.mcls.gov.ir/help.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011035102

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011035102

https://moka.mcls.gov.ir/FAQ.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462602_orig.pdf

33326704داخلی107رییس اداره توسعه کارآفرینیارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره (13011035000)

ابطالمجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

غیر حضوری

https://moka.mcls.gov.ir/help.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011035103

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011035103

https://moka.mcls.gov.ir/FAQ.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462601_orig.pdf

33326704داخلی107رییس اداره توسعه کارآفرینیارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره (13011035000)

صدور مجوز صلاحیت مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=190918085279

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=190918085279

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462625_orig.pdf

33326704داخلی13113011035104

بازرس کار ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره (13011035000)

صدور مجوز تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=190918085280

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=190918085280

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462624_orig.pdf

33326704داخلی13113011035105

رییس اداره روابط کار   ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

غیر حضوری

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/Forms/frm_help.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011040100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011040100

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/Forms/frm_soalat.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462620_orig.pdf

33326704داخلی11413011040100

کارشناس اشتغال   ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

غیر حضوری

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/Forms/frm_help.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011040101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011040101

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/Forms/frm_soalat.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462616_orig.pdf

33326704داخلی11413011040101

کارشناس اشتغال   ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

غیر حضوری

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/Forms/frm_help.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011040102

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011040102

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/Forms/frm_soalat.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462619_orig.pdf

33326704داخلی11413011040102

کارشناس اشتغال   ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

ابطال مجوز کاریابی های خارجی

غیر حضوری

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/Forms/frm_help.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011040103

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011040103

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/Forms/frm_soalat.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462617_orig.pdf

33326704داخلی11413011040103

کارشناس اشتغال   ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

ارائه معرفی نامه به کاریابی‌ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19051040104

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19051040104

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462523_orig.pdf

33326704داخلی13319051040104

کارشناس اشتغال   ساماندهی مشاغل خانگی (13011042000)

صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

غیر حضوری

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/images/rahnama2/shivename_moteghazian.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011042100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011042100

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/frmSoalatm.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462552_orig.pdf

33326704داخلی11413011042100

کارشناس مشاغل خانگی   ساماندهی مشاغل خانگی (13011042000)

ابطال مجوز مشاغل خانگی

غیر حضوری

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/images/rahnama2/shivename_moteghazian.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011042101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011042101

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/frmSoalatm.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462595_orig.pdf

33326704داخلی11413011042101

کارشناس مشاغل خانگی   ساماندهی مشاغل خانگی (13011042000)

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

غیر حضوری

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/images/rahnama2/shivename_moteghazian.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011042102

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011042102

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/frmSoalatm.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462612_orig.pdf

33326704داخلی11413011042102

کارشناس مشاغل خانگی   ساماندهی مشاغل خانگی (13011042000)

فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی

غیر حضوری

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/images/rahnama2/shivename_moteghazian.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011042104

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011042104

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/frmSoalatm.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462608_orig.pdf

33326704داخلی11413011042104

کارشناس مشاغل خانگی   صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور(10011039000)

صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور(10011039000)

غیر حضوری

http://shgovahi.mcls.gov.ir/Forms/frmImagehelp.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011039000

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=10011039000

http://shgovahi.mcls.gov.ir/Forms/frmasoalatm.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462506_orig.pdf

توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحمایت از توسعه تعاونی ها (13071845000)

ارائه مشاوره به تعاونی ها

غیر حضوری

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071845100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071845100

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462626_orig.pdf

33326704داخلی12113071845100

کارشناس مسئول تعاون   حمایت از توسعه تعاونی ها (13071845000)

حمایت مالی از تعاونی ها

غیر حضوری

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071845101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071845101

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462615_orig.pdf

33326704داخلی12813071845101

رییس اداره توسعه تعاونی ها   ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000)

صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها

غیر حضوری

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071036100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071036100

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462609_orig.pdf

33326704داخلی11913071036100

معاون امور تعاون ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000)

ابطال مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها

غیر حضوری

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071036101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071036101

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462614_orig.pdf

33326704داخلی11913071036101

معاون امور تعاون نظارت بر تعاونی ها (13071847000)

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها

غیر حضوری

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071847100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071847100

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462605_orig.pdf

33326704داخلی11913071847100

معاون امور تعاون نظارت بر تعاونی ها (13071847000)

نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها

غیر حضوری

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071847101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071847101

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462604_orig.pdf

33326704داخلی11913071847101

معاون امور تعاون رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص 19071038100

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19071038100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19071038100

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462592_orig.pdf

33326704داخلی130رییس اداره روابط کار

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19071038101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19071038101

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462593_orig.pdf

33326704داخلی13019071038101

رییس اداره روابط کار   ارائه خدمات اماکن رفاهی، بهداشتی و ورزشی کارگران(17011041000)

ارائه خدمات اماکن رفاهی و ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

غیر حضوری

https://labour-sport.mcls.gov.ir/help_daryaftkhedmat.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=17011041100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=17011041100

https://labour-sport.mcls.gov.ir/Form_Questions.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462613_orig.pdf

33326704داخلی12617011041100

رییس اداره فرهنگی ورزشی ارائه خدمات اماکن رفاهی، بهداشتی و ورزشی کارگران(17011041000)

نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری

غیر حضوری

http://khbehdasht.mcls.gov.ir/login

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=16041848103

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=16041848103

http://khbehdasht.mcls.gov.ir/login

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462606_orig.pdf

33326704داخلی11416041041103

کارشناس اجتماعی آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000)

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

غیر حضوری

http://https//ghorani.mcls.gov.ir/Forms/Imagehelp.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071848100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071848100

https://ghorani.mcls.gov.ir/Forms/FrmFaq.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462611_orig.pdf

33326704داخلی11713071848100

کارشناس ترویج   آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000)

معرفی برترین های حوزه کار و تعاون

غیر حضوری

https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir/Pdf/Help_pic.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071848102

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071848102

https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir/Pdf/Help_QA.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462607_orig.pdf

33326704داخلی11713071848102

رییس اداره ترویج   آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000)

برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید

غیر حضوری

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=190918085281

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=190918085281

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462627_orig.pdf

33326704داخلی11718051848104

رییس اداره ترویج   آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000)

ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

غیر حضوری

https://coop.mcls.gov.ir/help.aspx

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071846100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071846100

https://coop.mcls.gov.ir/FAQ.aspx

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462597_orig.pdf

33326704داخلی11713071848105

رییس اداره ترویج آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000)

حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

غیر حضوری

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071846101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13071846101

https://taavoni.mcls.gov.ir/home.php?r=login

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462610_orig.pdf

33326704داخلی11713071848106

رییس اداره ترویج بازرسی کار (13041043000)

بازرسی دوره‌ای و موردی حسن اجرای قانون کار

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13041043100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13041043100

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462590_orig.pdf

33326704داخلی13313041043100

رییس اداره بازرسی کار    بازرسی کار (13041043000)

بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13041043101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13041043101

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462589_orig.pdf

33326704داخلی13313041043101

رییس اداره بازرسی کار    ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000)

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011037100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011037100

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462594_orig.pdf

33326704داخلی14013011037100

رییس اداره تشکل ها    ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000)

نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011037101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=13011037101

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/463004_orig.pdf

33326704داخلی14013011037101

رییس اداره تشکل ها    تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری (10032562000)

تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری (10032562000)

غیر حضوری

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/help

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=190918085269

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=190918085269

https://prkar.mcls.gov.ir/apps/faq

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/03/462623_orig.pdf

33326704داخلی131رییس اداره روابط کار

پاسخگویی به استعلامات بیمه حمایتی(19091033000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه حمایتی(19091033000)

غیر حضوری

https://api.mcls.gov.ir/fa/webservice/social

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19091033100

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19091033100

https://api.mcls.gov.ir/fa/webservice/social

-

33326704داخلی114کارشناس اجتماعی

شناسایی و رتبه بندی خانوارها(19092773000)

شناسایی و رتبه بندی خانوارها(19092773000)

غیر حضوری

https://api.mcls.gov.ir/fa/webservice/azmonvos

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19041033101

https://gservice.aro.gov.ir/Service/Details?ServiceId=19041033101

https://api.mcls.gov.ir/fa/webservice/azmonvos

-

33326704داخلی114کارشناس اجتماعی